Dotácie


Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o. za rok 2022

Nezisková organizácia Dobrý dom, n. o., so sídlom Karpatská 3112/24, 811 05 Bratislava-Staré Mesto, IČO: 53266064, zapísaná v Registri neziskových organizácii vedených Okresným úradom Bratislava pod registračným č. OVVS-107790/553/2020-NO (ďalej len „nezisková organizácia“, „Dobrý dom, n. o.“ alebo „nezisková organizácia Dobrý dom, n.o.“),
vyhlasuje
„výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom, n.o.
(ďalej len „výzva“)“

 1. ÚČEL POSKYTNUTIA DOTÁCIE
  Účelom poskytnutia dotácie podľa tejto výzvy je podpora oprávnených žiadateľov predovšetkým v nasledovných oblastiach:
 • v oblasti humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci, vrátane podpory v oblasti kvality života a zníženie sociálnej nerovnosti, ako aj podpory v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 • v oblasti vzdelávania a výchovy, vrátane rozvoja kultúry, podpory voľnočasových a záujmových aktivít.

 1. ŽIADATEĽ/OPRÁVNENÝ ŽIADATEĽ
  – fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt alebo domicil na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, alebo
  – právnická osoba (napr. občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, registrovaná cirkev, obchodná spoločnosť a pod.).
  2.1. Všeobecné podmienky
  Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi, ktorý:
 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a vyšších územných celkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov
 • nemá záznam v registri trestov, alebo ktorého štatutárny zástupca nemá záznam v registri trestov,
 • neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania,
 • riadne a úplne vyplnil písomnú žiadosť o dotáciu,
 • nie je v likvidácii alebo v konkurznom konaní,
 • nemá uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.
  2.2. Osobitné podmienky
 • v prípade fyzickej osoby je možné podať žiadosť o individuálnu dotáciu (napr. príspevok na zdravotnícku pomôcku) výlučne v tom prípade, ak boli vyčerpané všetky ostatné možnosti na jej poskytnutie zo strany štátu
 • v prípade právnickej osoby je poskytnutie dotácie podmienené preukázateľným pozitívnym a priamym dopadom na mestskú časť Bratislava-Staré Mesto alebo jej obyvateľov.
  2.3. Vylúčenie žiadateľov
  O dotáciu nemôže požiadať:
 • mestská časť Bratislava-Staré Mesto a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto,
 • osoba blízka štatutárnemu orgánu neziskovej organizácie, členovi správnej rady alebo členovi dozornej rady neziskovej organizácie,
 • osoba, ktorej bola na ten istý účel poskytnutá dotácia z grantovej schémy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 1. FINANČNÉ PROSTRIEDKY VYČLENENÉ NA VÝZVU
  3.1. Alokácia finančných prostriedkov na túto výzvu je najviac do výšky 32.000,- EUR (slovom tridsaťdvatisíc eur).
  3.2. Maximálna výška dotácie pre jedného oprávneného žiadateľa na účel, príp. projekt podľa tejto výzvy je najviac do výšky 3.000,- EUR (slovom tritisíc eur).
  3.3. V rámci výzvy sa nevyžaduje spolufinancovanie zo strany oprávneného žiadateľa.

 2. POVINNÉ PRÍLOHY K ŽIADOSTI
  4.1. Žiadateľ je povinný spolu so žiadosťou o poskytnutie dotácie predložiť aj tieto prílohy:
 • kópia dokladu o právnej subjektivite žiadateľa (napr. stanovy občianskeho združenia, štatút neziskovej organizácie, nadačná listina), ak je žiadateľom právnická osoba, ktorá sa nezapisuje do verejného registra; tento doklad sa predkladá ako originál alebo ako osvedčená kópia, nie starší ako tri mesiace ku dňu doručenia žiadosti,
 • kópia dokladu preukazujúceho oprávnenie konať v mene žiadateľa, ak nie je oprávnenie preukázané vo výpise z príslušného registra (napr. kópia menovacieho dekrétu alebo iného relevantného dokladu o vymenovaní štatutárneho zástupcu),
 • doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky, na ktorý má byť dotácia poukázaná (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bankového účtu nie starší ako 3 mesiace ku dňu doručenia žiadosti),
 • doklady preukazujúce príjem fyzickej osoby – žiadateľa (kópia potvrdenia zamestnávateľa, kópia rozhodnutia alebo potvrdenia Sociálnej poisťovne o poberaní dávky dôchodkového poistenia a pod).
  4.2. Súčasťou žiadosti o poskytnutie dotácie je čestné vyhlásenie žiadateľa o tom, že
  o neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania, ak je žiadateľom podnikateľ alebo združenie podnikateľov,
  o nie je v konkurze ani v likvidácii a že proti nemu nie je vedené exekučné konanie,
  o má vysporiadané finančné vzťahy so subjektmi verejnej správy,
  nie je majetkovo prepojený ani personálne prepojený s osobou, ktorá nemá vysporiadané finančné vzťahy s neziskovou organizáciou,
  o v posledných troch kalendárnych rokoch vždy riadne predložil vyúčtovanie finančných prostriedkov neziskovej organizácie, ak mal takúto povinnosť,
  o poskytuje súčinnosť v štátnom štatistickom zisťovaní v oblasti kultúry podľa osobitného predpisu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť poskytnúť takúto súčinnosť,
  o má splnené povinnosti podľa osobitného predpisu, ak sa na žiadateľa takéto povinnosti viažu,
  o nie je voči nemu nárokované vrátenie štátnej pomoci ani nie je podnikom v ťažkostiach, ak žiadateľ žiada o poskytnutie finančných prostriedkov, ktoré sú štátnou pomocou alebo minimálnou pomocou, a že
  o neexistujú skutočnosti, na základe ktorých by mohlo dôjsť ku konfliktu záujmov vymedzenému vnútorným predpisom neziskovej organizácie – Internou smernicou č. 1/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o.
  4.3. Žiadateľ nie je povinný predkladať osobitné čestné vyhlásenie o skutočnostiach uvedených v bode 4.2. tejto výzvy.

 1. SPÔSOB PREDKLADANIA ŽIADOSTI O DOTÁCIU
  5.1. Žiadateľ podáva žiadosť v listinnej forme, na osobitnom tlačive zverejnenom na stránke www.dobry-dom.sk (https://www.dobry-dom.sk/dotacie/).
  5.2. Vyplnená a podpísaná žiadosť žiadateľom alebo oprávnenou osobou žiadateľa sa spolu so všetkými potrebnými prílohami v zmysle bodu 4 tejto výzvy predkladá nasledujúcimi spôsobmi:
 • kuriérom alebo prostredníctvom poštovej služby doporučene na adresu
  Miestny úrad MČ Bratislava-Staré Mesto
  Vajanského nábrežie 3
  814 21 Bratislava 1

  Na obálku treba uviesť označenie: „Dobrý dom, n. o. – žiadosť o dotáciu“,
 • osobne do podateľne Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.
  5.3. V prípade nesprávne vyplnenej žiadosti alebo v prípade absencie niektorej z príloh, môže byť žiadateľ kontaktovaný za účelom ich úpravy, opravy alebo doplnenia. Nezisková organizácia si vyhradzuje právo neprihliadať na žiadosť, ktorá nebude úplná, teda bude v rozpore s podmienkami tu uvedenými, alebo na žiadosť, ktorú žiadateľ aj napriek výzve neziskovej organizácie neupraví, neopraví alebo nedoplní.

 1. TERMÍN PREDLOŽENIA ŽIADOSTÍ
  6.1. V zmysle tejto výzvy sa žiadosti predkladajú v termíne od 01.02.2022 do 30.04.2022.
  6.2. Rozhodujúci je dátum podania v podateľni alebo dátum podania na pošte.

 2. KONTAKTY NA ÚČEL KONZULTÁCIÍ
  7.1. Otázky súvisiace s predmetom výzvy je možné zasielať elektronickou poštou na adresu info@dobry-dom.sk. Telefonické konzultácie sú možné počas trvania výzvy v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 15:00 na tel. čísle +421 2 592 46 296.
  7.2. Počas trvania výzvy môžu byť na webovom sídle vyhlasovateľa uverejnené odpovede na často kladené otázky (FAQ).

 3. PODMIENKY POSKYTNUTIA DOTÁCIE
  8.1. Dotáciu možno poskytnúť len oprávnenému žiadateľovi na základe žiadosti, ktorá bola podaná spolu s príslušnými prílohami, v súlade s podmienkami výzvy a v súlade s Internou smernicou č. 1/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o.
  8.2. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
  8.3. Oprávnený žiadateľ môže na základe tejto Výzvy požiadať o dotáciu aj opakovane v prípade, že pôjde o dotáciu na iný účel alebo na iný projekt.
  8.4. V prípade schválenia žiadosti uzavrie Dobrý dom, n. o. so žiadateľom, ktorému bola schválená dotácia, zmluvu o poskytnutí dotácie a zašle finančné prostriedky na účet uvedený na zmluve. V prípade, že úspešný žiadateľ ani v lehote 30 dní od oznámenia o schválení dotácie nedoručí zmluvu v tlačenej podobe na adresu Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, žiadateľovi zaniká nárok na schválenú dotáciu.

 4. KOMISIA
  9.1. O výške poskytnutej dotácie rozhoduje komisia.
  9.2. Zloženie, spôsob rokovania a spôsob hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie upravuje Interná smernica č. 1/2022 o poskytovaní dotácií z rozpočtu neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o.

 5. KRITÉRIÁ HODNOTENIA ŽIADOSTÍ
  10.1. Žiadosti, ktoré splnia formálne náležitosti budú postúpené hodnotiacej komisii, ktorá žiadosť ohodnotí, schváli/neschváli a v prípade schválenia určí výšku pridelených finančných prostriedkov.
  10.2. Pri hodnotení sa prihliada na:
 • kvalitu predkladanej žiadosti
 • zrozumiteľnosť, prehľadnosť a jasne formulovaný účel dotácie
 • rozpočet (primeranosť, hospodárnosť, reálnosť požadovanej sumy)
 • schopnosť zrealizovať projekt (jasný a vykonateľný plán aktivít)
  10.3. V prípade individuálnych dotácií môže k posúdeniu žiadosti predchádzať osobné stretnutie hodnotiacej komisie so žiadateľom.

 1. REALIZÁCIA PROJEKTOV
  11.1. Na základe tejto výzvy sa musí účel a projekty, na ktoré bola poskytnutá dotácia, zrealizovať najneskôr do 31.12.2022.

 2. ZÚČTOVANIE DOTÁCIE
  12.1. Zúčtovanie použitia poskytnutých finančných prostriedkov je potrebné predložiť do 60 dní od realizácie projektu, resp. naplnenia individuálnej potreby žiadateľa, najneskôr do 15.01.2023.
  12.2. Oprávnenými nákladmi sú tie, ktoré majú dátum zdaniteľného plnenia v kalendárnom roku 2022.
  12.3. Povinnosti žiadateľa ohľadom použitia finančných prostriedkov, ich zúčtovania a predloženia správy o realizácii projektu sú predmetom zmluvy medzi žiadateľom a neziskovou organizáciou Dobrý dom, n. o. V prípade rozporu povinností oprávneného žiadateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia, týkajúcich sa zúčtovania použitia poskytnutých finančných prostriedkov neziskovej organizácii, uvedených v tomto článku a v príslušnej zmluve o poskytnutí dotácie, má prednosť znenie zmluvy.

 3. NEOPRÁVNENÉ VÝDAVKY
  13.1. Medzi neoprávnené výdavky patrí predovšetkým:
 • nákup alkoholických a tabakových výrobkov,
 • úhrada výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
 • úhrada záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
 • splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov,
 • výška DPH z tovarov a služieb v prípade, že žiadateľ je platiteľom DPH podľa príslušných právnych predpisov,
 • obstaranie resp. technické zhodnotenie pozemkov, budov, objektov, strojov, prístrojov, zariadení, dopravných prostriedkov, stavieb, projektovej dokumentácie,
 • výdavky na mzdy, platy, služobné príjmy a ich náhrady a ostatné vyrovnania, zákonné odvody do fondov,
 • bankové, správne, poštové a manipulačné poplatky,
 • poistenie osôb a majetku,
 • výdavky na verejné obstarávanie,
 • suveníry,
 • diéty v zmysle zákona o cestovných náhradách, vreckové, víza,
 • účtovnícke práce, výdavky na právne a ekonomické služby,
 • sprievodné podujatia – tlačové strediská, recepcie, vyhliadkové lety, plavby, propagácia,
 • režijné výdavky – vodné, stočné, plyn, elektrina, zriadenie a prevádzka internetovej stránky,
 • nákup známok, kolkov,
 • obstaranie hmotného majetku v intenciách bežných výdavkov, ktorý bezprostredne nesúvisí z realizáciou projektu resp. je efektívnejšie si takýto majetok prenajať napr.: stoličky, slnečníky.

 1. PROPAGÁCIA
  14.1. V prípade, že je oprávneným žiadateľom, ktorému bude poskytnutá dotácia, právnická osoba, je táto právnická osoba povinná zrealizovať propagáciu finančnej podpory neziskovej organizácie informovaním verejnosti, a to niektorým z nasledujúcich spôsobov: – na sociálnych sieťach žiadateľa, na web stránke žiadateľa, vo všetkých printových materiáloch pojednávajúcich o podporenom projekte, – uvedením neziskovej organizácie ako partnera projektu vo všetkých mediálnych výstupoch, v prípade TV a Rádia na konci spotu,
 • umiestnením loga neziskovej organizácie na finančne podporovanom predmete alebo nosiči.
  14.2. Pri každom spôsobe propagácie je potrebné uviesť text: „Realizované s finančnou podporou neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o“
  14.3. Logo neziskovej organizácie Dobrý dom, n. o. si môžete stiahnuť tu: https://www.dobry-dom.sk/dotacie/
  14.4. V prípade, že je oprávneným žiadateľom, ktorému bude poskytnutá dotácia, fyzická osoba, bude táto osoba spolupracovať s neziskovou organizáciou, resp. s ňou určenými osobami, za účelom propagácie neziskovej organizácie, a to na webe, sociálnych sieťach ako aj v printových médiách.
  14.5. Ďalšie povinnosti propagácie neziskovej organizácie, okrem tých, ktoré sú uvedené v tomto článku, môže upraviť príslušná zmluva o poskytnutí dotácie. V prípade rozporu povinností oprávneného žiadateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia, týkajúcich sa propagácie neziskovej organizácie, uvedených v tomto článku a v príslušnej zmluve o poskytnutí dotácie, má prednosť znenie zmluvy.

Táto výzva bola vyhlásená vďaka finančnej podpore spoločnosti Lucron Group, a. s.
Ďakujeme