O nás

Nezisková organizácia Dobrý dom vznikla 24. 9. 2020. Jej zakladateľom je mestská časť Bratislava – Staré Mesto.

Nezisková organizácia sa najskôr musela vyrovnať  s dedičstvom, ktoré jej zanechala organizácia v likvidácii Maják nádeje v podobe nevysporiadaných pohľadávok. Vďaka finančnej podpore mestskej časti sa to podarilo, čím sa  uvoľnila možnosť disponovať s majetkom, konkrétne budovou na Karpatskej ulici v Bratislave. Našim dlhodobým cieľom je postupne zmeniť tieto priestory na miesto, ktoré bude využívané na sociálne, humanitárne, alebo vzdelávacie účely.  

Poslanie

Hlavným poslaním neziskovej organizácie Dobrý dom je poskytovanie a podpora všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, ako aj ďalšie služby v oblasti sociálnej prevencie a osvety.

Nezisková organizácia je oprávnená z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou  a z prostriedkov získaných od iných osôb, poskytovať dary, príspevky, dotácie alebo granty fyzickým alebo právnickým osobám, a to na projekty v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a služby  týkajúce sa vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.

Orgány n. o.

Riaditeľka:

Mgr. Skarlet Ondrejčáková

Správna rada:

PhDr. Janka Langová – predsedníčka správnej rady
Mgr. et Mgr. Marek Machata
Mgr. art. Dana Kleinert

Dozorná rada:

Mgr. Monika Farka
Mgr. Renáta Józsová
Mgr. Petra Hitková, PhD.
Mgr. Tomáš Murgaš
Mgr. Erik Illeš


Výročná správa neziskovej organizácie Dobrý dom

Rok 2020
Rok 2021