O nás

Nezisková organizácia Dobrý dom vznikla 24. 9. 2020. Jej zakladateľom je mestská časť Bratislava – Staré Mesto.

Nezisková organizácia sa najskôr musela vyrovnať  s dedičstvom, ktoré jej zanechala organizácia v likvidácii Maják nádeje v podobe nevysporiadaných pohľadávok. Vďaka finančnej podpore mestskej časti sa to podarilo, čím sa  uvoľnila možnosť disponovať s majetkom, konkrétne budovou na Karpatskej ulici v Bratislave. Našim dlhodobým cieľom je postupne zmeniť tieto priestory na miesto, ktoré bude využívané na sociálne, humanitárne, alebo vzdelávacie účely.  

Poslanie

Hlavným poslaním neziskovej organizácie Dobrý dom je poskytovanie a podpora všeobecne prospešných služieb v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, v oblasti vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry, ako aj ďalšie služby v oblasti sociálnej prevencie a osvety.

Nezisková organizácia je oprávnená z prostriedkov získaných vlastnou činnosťou  a z prostriedkov získaných od iných osôb, poskytovať dary, príspevky, dotácie alebo granty fyzickým alebo právnickým osobám, a to na projekty v oblasti sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti a služby  týkajúce sa vzdelávania, výchovy a rozvoja telesnej kultúry.

Orgány n. o.

Riaditeľka:

Mgr. Petra Balážová

Správna rada:

PhDr. Janka Langová – predsedníčka správnej rady
Mgr. et Mgr. Marek Machata
Mgr. Barbora Balunová

Dozorná rada:

Matej Gomolčák – predseda dozornej rady
Mgr. Martina Uličná
Mgr. Petra Hitková, PhD.
Mgr. art. Dana Kleinert
Ing. Jana Španková


Výročná správa neziskovej organizácie Dobrý dom

Rok 2020

Rok 2021

Medzi významných donorov neziskovej organizácie Dobrý dom patrí:

spoločnosť Lucron Group, a. s.

Vďaka finančnej podpore spoločnosti Lucron Group, a.s. bude môcť Dobrý dom, n. o. v roku 2022 v súlade so svojim poslaním a štatútom podporiť projekty v oblasti humanitárnej starostlivosti a sociálnej pomoci, v oblasti kvality života a zníženia sociálnej nerovnosti, ako aj podpory v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, vzdelávania a výchovy, rozvoja kultúry, podpory voľnočasových a záujmových aktivít.

spoločnosť RMC Properties Slovakia, a.s.

Spoločnosť RMC Properties Slovakia, a.s. finančne pomáha neziskovej organizácii Dobrý dom, n.o. a vytvára tak priestor pre podporu ďalších verejnoprospešných projektov.

Ďakujeme